Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

GRZECH PODZIAŁU

W 1054 roku grzech podziału dotknął Kościoła Chrystusowego. Odtąd wspólnoty kościelne tradycji wschodnich oraz tradycji rzymskiej - zachodniej przestały żyć w jedności. Często skutkiem tego grzechu były kolejne grzechy wzajemnej nienawiści. Duch Chrystusa, który prowadzi swój Kościół wiele razy pociągał uczniów Chrystusa do naprawienia tego grzechu. Tak zrodziła się idea Unii czy powrotu do jedności (łac. unitas - jedność) niepozbawiona ludzkich błędów oraz uwarunkowań epoki. Po kilku nieskutecznych próbach pojednania i nawiązania jedności w Lionie w 1273 roku, w Ferrarze i Florencji w 1439 roku, z natchnienia Ducha Świętego, który jest dawca jedności i pokoju doszło w 1596 roku w Brześciu nad Bugiem do cudu pojednania się kościołów tradycji wschodniej i zachodniej, czyli rzymskich katolików i prawosławnych żyjących w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wydarzenie to nazwano Unią Brzeską. Odtąd na terenie Rzeczpospolitej żyli obok siebie już nie prawosławni i katolicy, lecz członkowie Jednego katolickiego Kościoła Chrystusowego, tyle że dwóch obrządków: greckokatolickiego i rzymskokatolickiego.W 1720 roku katoliccy biskupi tradycji wschodniej zwołali swój synod w Zamościu, gdzie dla odróżnienia od chrześcijan prawosławnych, którzy nie chcieli przyłączyć się do dzieła odbudowywania utraconej jedności, swój obrządek oficjalnie nazwali greckokatolickim (popularnie zwanym unickim).