Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

NEOUNIA

W 1918 roku kończy się pierwsza wojna światowa. Rzeczpospolita odzyskuje niepodległość. Odradzają się struktury państwa i Kościoła Katolickiego prześladowanego w czasie zaborów. W tym roku zostaje wskrzeszona łacińska diecezja podlaska (zlikwidowana przez cara Mikołaja II ukazem z dnia 22 maja 1867 za pomoc unitom) i rządy w niej obejmuje bp Henryk Przeździecki. Ten gorliwy pasterz otwarty na różnorodność Kościoła, za zgodą Stolicy Apostolskiej przyczynia się do odtworzenia na terenach trzech diecezji: podlaskiej, wileńskiej i pińskiej sieci parafii greckokatolickich. Parafie te przyjmują obrządek synodalny (Liturgia, sakramenty sprawowane są jak w cerkwi prawosławnej). W okresie międzywojennym w Rzeczypospolitej powstało 46 takich parafii. Jedną z nich była parafia w Kostomłotach. Powstała ona w roku 1927 roku. Ten okres to czas krzepnięcia świadomości katolickiej w parafii.