Parafia unicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

Kostomłockie katechezy: Boska Liturgia

Kostomłockie katechezy: Boska Liturgia

Minął odpust św Nikity, który zgromadził jak co roku wielu pielgrzymów, również rzymskokatolików. Zachwyceni pięknem i dostaojeństwem Bokiej Liturgii wielu prosi o jej objaśnienie. W ramach internetowej katechezy umieszczamy św. teksty liturgiczne dla zapoznania się z ich bogactwem i głębią.

W kościele wschodnim Mszę św. sprawuje się wg kilku rytów, z których najpopularniejszym jest ryt św. Jana Złotoustego wielkiego teologa wschodu. Tradycja każe właśnie jego uważać za tego, kto się przyczynił do ukształtowania tego schematu Pamiątki pańskiej

Pierwsza część: PROSKOMYDIA - PRZYGOTOWANIE DARÓW -kliknij  i wyświetl TEKSTY

Przygotowanie duchownych
Tzw. "zwyczajny początek" ("Błogosławiony Bóg nasz w każdym czasie...")
Tropariony pokutne
Modlitwy przed ikonami
Wkładanie szat przez diakona i kapłana
Obmycie rak
Przygotowanie darów
Tzw. "modlitwa wstępna" przy proskomidionie, w j. cerkiewno-słowiańskim żertwiennik ("stół ofiarny")
Przygotowanie chleba i wina
Wspomnienia i wycinanie cząstek z chleba dla świętych, żywych, umarłych oraz do komunii kapłana i wiernych
Błogosławienie kadzidła i nakrywanie darów gwiazdą, pokrowcami i dużym welonem
Okadzanie darów i modlitwa nad darami
Rozesłanie (tzw. "odpust") – oddzielające proskomidię od reszty Boskiej Liturgii
Ponowne okadzenie darów

Druga część: LITURGIA KATECHUMENÓW czyli LITURGIA SŁOWA - kliknij i wyświetl TEKSTY

 
Uroczyste kadzenie
Modlitwy wstępne i dialog celebransa z diakonem ("Czas sprawować liturgię Panu...")
Doksologia ("Błogosławione Królestwo...")
Śpiewy ze Starego Testamentu, przeplatane ekteniami diakona i modlitwami kapłana
Małe Wejście (z Księgą Ewangelii)
Trisagion
Ceremonia tronu (modlitwy towarzyszące zasiadaniu kapłana na miejscu przewodniczenia)
Prokimenon
Czytanie "Apostoła" (nowotestamentalnych Listów)
Alleluja
Czytanie Ewangelii
Homilia
Ektenie śpiewane przez diakona
Ektenia usilnego błagania
Ektenia za zmarłych
Ektenia za katechumenów i rozesłanie ich

Trzecia część: LITURGIA WIERNYCH - LITURGIA EUCHARYSTII - kliknij i wyswietl TEKSTY

Przygotowanie do anafory (modlitwy Eucharystycznej)
Modlitwy wiernych (Cherubikon)
Wielkie wejście (z Darami, które będą konsekrowane)
Wielka ektenia błagalna
Pocałunek pokoju (obecnie praktykowany tylko przez duchowieństwo)
Wyznanie Wiary
Anafora
Prefacja (dziękczynienie za: stworzenie)
Śpiew "Święty"
Dziękczynienie za odkupienie
Opowiadanie o ustanowieniu
Anamneza
Anafora w sensie właściwym
Epikleza
Modlitwy wstawiennicze za zmarłych
Hymn do Bogurodzicy
Modlitwy wstawiennicze za żywych
Łamanie
Ojcze nasz
"Święte świętym"
Łamanie Chleba
Komunia
"Z bojaźnią Bożą..."
Komunia
Przeniesienie Kielicha na proskomidion
Modlitwy dziękczynne
Błogosławieństwo i rozesłanie
Rozdawanie antydoru (chleba niekonsekrowanego) tym, którzy nie przystąpili do Komunii